ای اختر برج هدی روح طهارت. آقا سلامی از دل و جان ها نثارت. ای نام روح افزای تو هادی دل ها. نامت علی، هادی است اسم مستعارت. با نوای حاج منصور ارضی.