لبیک یا علی النقی، یا رب از زهر جفا سوخته از پا تا به سرم، شعله با ناله برآید همه دم از جگرم، جز تو ای خالق دادار نیست گواه، که چه آورده جفای متوکل به سرم، لبیک یا علی النقی؛ با نوای سید مجید بنی فاطمه.