آقا غرق زخمیم، ولی قامتمان خم نشده، سایه چادر او از سرمان کم نشده، بنویسید امید دل زهرا مهدی است، چاره کار همه مردم دنیا مهدی است؛ استوری دلگشای امام زمانی