ما سامرا نرفته گدای تو می شویم، ای مهربان امام فدای تو می شویم، هادی خلق، ڪوری چشمان گمراهان، پروانگان شمع عزای تو می شویم؛