شوخی کرونا با بازار آزاد؛ علت واقعی توسعه آمریکا چیه؟