خدای من به که واگذارم می کنی، آیا خویشاوندی که از من ببرد، یا بیگانه ای که مرا از خود دور کند و تویی پرورگار من، یک استوری یا وضعیت زیبا از مناجات با خدای مهربان.