ساکن کربلا شما میشه هر کس به پای شما، لحظه لحظه همه زندگیش بگذره در هوای شما؛ استوری ساکن کربلا با نوای سید رضا نریمانی