شیخ احمد کافی (ره) هر حاجتی دارید بگویید: یابن الحسن.