آواز زیبا و خنده دار به مناسبت واریز یارانه چهل هزار تومانی