شیخ نوری از علما و خطیبان جمعه کشور عراق در یکی از نمازهای جمعه که به امامت او برگزار شده بود سخنانی تاثیرگزار و از عمق جان در وصف اهل بیت عصمت و طهارت (ع) ایرا نموده است که در این کلیپ می بینیم.