امام خمینی: یه دسته ای تو پاریس نشستن منتشر می کنن که ما از پاریس داریم راه می افتیم می آییم برای ایران، خوب تشریف بیارید، راه باز است، اگر شما می تونستید کاری کنید چرا رفتید؟