از نظر امیرعلی اکبری مبارزه با حریف آمریکایی بهترین مبارزه او بوده.