سکانس کامل بازسازی حمله داعش به مجلس در سریال دادستان مسعود ده نمکی.