بهترین بازی فرهنگی سال 96 با عنوان ایران 57 محصول مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج.