کلیپ خاطرات زمستان ، تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج.