سردار احمد کریم پور مسئول چک و خنثی کمیته انقلاب طی خاطره از رازی هولناک خبر داد که قطب زاده از طریق قنات در زیر خانه امام در جماران قصد عملیات تروریستی داشت.