وقتی خبرنگار از امام خمینی پرسید چه احساسی دارید فرمودند هیچ و این هیچ یعنی کسی که به تکلیف عمل می کند