کلیپ زیبا از تصویر امام خمینی ره از نوجوانی که سیر سن ایشان را نشان می دهد.