هنوز سنگرامون سراپاست، ما هستیم با یه جون تازه، هنوز که هنوزه تو جنگیم، ولی توی یه میدون تازه، هنوز که هنوزه تو اوجیم؛ نماهنگ زیبای راه روشن به مناسبت دهه ی مبارک فجر