مقام معظم رهبری با گرفتن دست بالا در بحث برجام فرمودند ما باید راستی آزمایی کنیم تا اگر رفع تحریم ها احراز شد به تعهداتمان برگردیم این سخنان قاطع واکنش های جهان سیاست را برانگیخت