ویدئویی از بیانات معمار انقلاب امام خمینی ره از توصیف کارتر و سیاست نخ نمای امریکایی برای پیشبرد اهداف