دلخوش به خنده های من خیره سر نباش، دیوانه ها به لطف خداوند غالبا خوشند؛ استوری عاشقانه و زیبا برای وضعیت واتساپ و استوری اینستاگرام.