برای مراقبت از خودرویتان بهتر است با موتور یا پیشرانه و اجزای آنها و وظایف هر کدام بیشتر آشنا شوید تا با سرویس هر کدام از هر آسیبی جلوگیری نمایید.