تفاوت مهم واکسن رازی کُوو پارس با سایر واکسن‌های کرونا در دنیا که بعد از مرحله نهایی شما حتی دیگر ناقل نخواهید بود؛ مصاحبه دکتر اسحاقی رییس واکسن سازی رازی