استاد علی اکبر رائفی پور: پس از ازدواج زوجین در وصال محبت داشته باشند.