اجرای آهنگ شاد عموپورنگ در برنامه بچه محل شبکه دو.