نکته‌ای ظریف در مورد خراب شدن پایه‌های ایمان در فرزندان توسط یک رفتار غلطِ پدر و مادر.این کلیپ را برای دیگرانی که فکر می‌کنید دانستن.