عدم لغو پروازهای اروپایی و آمریکایی موجب شیوع مجدد کرونای جهش یافته در کشور خواهد شد.