مسعودد فراستی از فیلم شیشلیک چیزی باقی نگذاشت و در برنامه هفت گفت کسانی که به این فیلم می خندند خیلی وضعشان خراب است.