در فیلم هدیه، علی انصاریان در نقش عباس و ستاره با بازی ماهچهره خلیل زوج خوشبختی هستند، عباس راننده تاکسی است. زندگی عادی آن ها بعد از مطلع شدن از سرطان ستاره زن عباس، وارد مرحله جدیدی می‌شود.