صحبت های مرحوم انصاریان در مورد اینکه اگر مسولین دولتی خطا کردند از مردم عذرخواهی کنند.