پارکور ورزشی تقریبا جدید که بر آمادگی جسمی استوار است و نمایش پریدن از ارتفاع، حرکات آکروباتیک، بالا رفتن از دیوار.. است.