نه چهل سال هزار و چهارصد و چهل ساله، که خدا به انقلاب فاطمی می باله؛ با نوای حاج مهدی رسولی مناسب برای استوری و وضعیت واتساپ