پیشنهاد باشگاه فوتبال اسرائیلی به مهرداد میناوند برای پناهندگی و پاسخ رد او به آنها.