عقوب نیمرودی کیست !؟ رابط موساد با ساواک: اگر یک روز به روزنامه نگاران اجازه دهند از کارهایی که ما در تهران کرده ایم مطلع شوند از آنچه می شنوند وحشت خواهند کرد و حتی نمی توانند آن را تصور کنند!!