فیلم کوتاه «روی ماه مادر» تقدیم به مادرهای درگیر کرونا.