ویدیویی ارامش بخش با مفهوم مهر مادری، تقدیم به تمام مادران ایران زمین.