مهرداد میناوند قول داده بود که برای بچه های مدافعین حرم کاری کند تا خوشحال شوند تعدادی از این عزیزان را در ورزشگاه جمع کرد و پیراهنش را به ایشان هدیه داد.