مینیاتور از رشته های هنر نقاشی ایرانی یا نگارگری برای همه دنیا شناخته شده است دراین کلیپ استاد مهدوی نحوه رنگ گذاری ابتدایی روی نگاره ها را آموزش می دهند.