کلیپ آموزشی تذهیب طراحی مدادی گل شاه عباسی معروفترین نگاره نقاشی ایرانی و نگارگری توسط خانم میرزا محمدی