انشاالله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، غوغای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرماندهی حضرت زهرا میره؛ استوری انتظار فرج با نوای حسین طاهری