سخنان زیبای مرحوم مهرداد میناوند درباره علاقه شخصی وی و توسل مادرش به حضرت ابلفضل عباس.