نماهنگ دروغ با صدای سینا آبگون که در سبک رپ اجرا شده به مسئله فساد اقتصادی اشاره می کند؛ چندتا روبان قرمز پاره کردین، به زندگی اشرافیتون عادت کردین، این انقلاب انقلاب پابرهنگان بود ولی، بر مسند قدرت از مستضعفین نیست اثری، حس حق به جانب نگیر شما گنه کارید، ما به انقلاب پابرهنه ها رای دادیم، صد تا خاتمی فدای اشکای این ملت، افتخار باکری نه خاتمی بی غیرت، ما هیزم آتش فتنه نیستیم، هرکاری کنی مقابل علی وانمی ایستیم