کلیپ کوتاه خاطرات رضا خانی این قسمت در مورد تاریخچه استخراج نفت در ایران.