درد بی دلیل در ناحیه شانه که متحرک ترین عضله بدن است با این حرکات ورزشی با وزنه و بدون وزنه قابل درمان است از برنامه ما تندرستیم شبکه سلامت