گل اول آلومینیوم به پرسپولیس توسط حامد پاکدل در دقیقه سی بازی، آلومینیوم 2 - پرسپولیس 1