این مقنعه خیلی زیباست که هم برای بیرون و هم برای نماز میشه ازش استفاده کرد و چانه دارهست و یه کش داره که میافته پشت گردن