ویدئوی آموزشی بستن روسری نخی که خیلی خوب بدن رو می پوشونه و حجاب کامل رعایت میشه.