مهران احمدی: حرمت رفیق کجا حفظ می شه وقتی که خودش نباشه، در برنامه همرفیق شهاب حسینی