با بازگشت موسس و حامیان داعش، دوباره این عنصر قدرت میگیرد.